بررسی ویژگی های شخصیتی نوجوانان مبتلا به اعتیاد اینترنتی

پیام:
چکیده:
زمینه

طبق مطالعات پیشین، برخی ویژگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت رابطه دارند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان مبتلا به اعتیاد اینترنتی با ویژگی های شخصیتی نوجوانان عادی بود.

روش ها

تعداد 4342 دانش آموز دختر و پسر مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی سراسر کشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای از 11 استان کشور، برای این مطالعه انتخاب شدند. از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از شاخص های آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار و به منظور تحلیل استنباطی داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد.

یافته ها

بین نوجوانان گروه اول و دوم در چهار مولفه روان رنجورگرایی، برون گرایی، گشودگی نسبت به تجربه و وظیفه شناسی، تفاوت معناداری وجود داشت (001/0=P). اما در مولفه دلپذیر بودن، بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (348/0=P).

نتیجه گیری

نوجوانانی که اعتیاد به اینترنت داشتند در مقایسه با نوجوانانی که اعتیاد به اینترنت نداشتند در مولفه های روان رنجورگرایی و گشودگی نسبت به تجربه، نمره بالاتر و در مولفه های برون گرایی و وظیفه شناسی، نمره کم تری کسب کردند. از این رو با توجه به نیم رخ های شخصیتی افراد مستعد اعتیاد به اینترنت، می توان به ارایه آموزش های لازم جهت استفاده از فضاهای مجازی اقدام نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
487 -492
لینک کوتاه:
magiran.com/p1090544 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.