زیست چینه نگاری نهشته های الیگوسن و میوسن زیرین (سازند های پابده، آسماری، گچساران و میشان) بر اساس روزن بران در جنوب باختر جهرم، در فارس داخلی

چکیده:
نهشته های الیگوسن- میوسن زیرین در برش چینه شناسی نره در جنوب باختر جهرم، از سنگ آهک و سنگ آهک رس دار به همراه مارن ورسوبات تبخیری تشکیل شده و روزن بران پلانکتون و کف زی فراوانی هستند. در بخش زیرین، نهشته های سازند پابده از 115 متر شیل و مارن با میان لایه های سنگ آهک رس دار تشکیل شده اند که به طور هم شیب و پیوسته، از ائوسن پسین تا الیگوسن ادامه داشته است. مرز بالایی سازند پابده، به طورهمشیب و پیوسته با سازند آسماری است. سازند آسماری در این برش از 250 متر سنگ آهک وسنگ آهک رس دار تشکیل شده است که 210 متر آن متعلق به آسماری زیرین و40 متر آن متعلق به آسماری میانی است. این در حالی است که نهشته های عموما تبخیری- مارنی و سنگ آهک رس دار سازند گچساران، به طور ناپیوسته روی نهشته های کربناتی سازند آسماری قرار گرفته اند. سازند گچساران با ستبرای510 متر، از سه بخش چهل، چمپه و مول تشکیل شده است. سنگ آهک های خالص و ستبر لایه قاعده سازند میشان (عضو گوری) با 302 متر ستبرا نیز، به طور تدریجی روی نهشته های سازند گچساران قرار گرفته است. سرانجام کنگلومراهای سازند بختیاری با ناپیوستگی در این ناحیه بر روی کربنات های سازند میشان (عضو گوری) قرار گرفته است. سنگ شناسی واحدهای سنگی مطالعه شده در این برش متنوع است و همین امر باعث به وجود آمدن محیط های رسوبی مختلف و تنوع رخساره ها و حضور فسیل های پلانکتون و کف زی فراوان شده است. با بررسی 203 نمونه، شامل 193 نمونه مقطع سخت و 10 نمونه نرم در برش مورد مطالعه، 34 جنس و 47 گونه از روزن بران کف زی و 8 جنس و 13 گونه روزن بران پلانکتون و قطعات جلبک، بریوزوا و ماکروفسیل های مختلف شناسایی شدند. بر اساس تجمع روزن بران، سن بخش زیرین سازند پابده در برش مورد مطالعه ائوسن پسین (پریابونین) و بخش بالایی متعلق به الیگوسن پیشین است. سازند آسماری نیز الیگوسن (روپلین پسین- شاتین) تا میوسن پیشین (آکیتانین) است. همچنین نهشته های سازند گچساران که شامل بخش های چهل، چمپه و مول، است مربوط به میوسن پیشین (اکیتانین- بوردیگالین) است. سازند میشان (عضو آهک گوری) نیز در این برش به میوسن پیشین (بوردیگالین) تعلق دارد و تا انتها شواهد فسیلی که سن بالاتری را تایید نماید، یافت نشده است. بر پایه حضور روزن بران شاخص، برش چینه شناسی نره قابل انطباق با زیست زون های یک الی چهار Adams and Bourgeois (1967) و با زیست زون های شماره 54، 57، 59، 62، 63 و 64 Wynd (1965) است.
زبان:
فارسی
صفحه:
157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1091682 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!