سنگ نگاری و زمین شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران

چکیده:
افق بازماندی بوکت، در 15 کیلومتری شمال خاور عجب شیر در استان آذربایجان شرقی واقع است. این افق به شکل عدسی های چینه سان در طول مرز بین سنگ های کربناتی سازند روته (پرمین میانی- بالایی) و الیکا (تریاس) توسعه یافته است. کانسنگ های درون این افق بافت های پلیتومرفیک، ریزدانه، میکروائوییدی، شبه پورفیری، ائوییدی، پیزوییدی، شبه برشی و گرهکی نشان می دهند. براساس داده های زمین شیمیایی، کانسنگ های این افق به 5 نوع، 1) لاتریت فریتی، 2) لاتریت بوکسیتی، 3) لاتریت کائولینیتی، 4) کائولینیت فریتی و 5) لاتریت تفکیک شدند. مقایسه الگوی توزیع عناصر در یک نیمرخ انتخابی دلالت بر نقش موثر Al و Ti در توزیع و تمرکز Zr، Ga، Nb، Th، V و HREEs در کانسنگ ها دارد. تلفیق داده های حاصل از مطالعات سنگ نگاری و زمین شیمیایی نشان می دهد که کانسنگ ها منشا برجازاد دارند. افزون بر این، عواملی مانند تغییرات شیمی محلول های درگیر در هوازدگی، تثبیت در فازهای نوریخت (نئومورف)، حضور در فازهای کانیایی مقاوم، ناهمگنی سنگ آغازین(پروتولیت)، اختلاف در میزان شدت هوازدگی، و فرایندهای جذب سطحی همراه با زهکشی ضعیف، دیاژنز، فشارهای دینامیکی و نوسان سطح سفره آب های زیرزمینی نقش مهمی در توزیع عناصر و توسعه کانسنگ ها در این افق داشته اند. بارزترین ویژگی زمین شیمیایی کانسنگ ها (به استثنای لاتریت کائولینیتی) تحرک بیشتر LREEs نسبت به HREEs در طی فرایندهای هوازدگی است. این رفتار غیر عادی در این افق، می تواند با عواملی مانند اختلاف در پایداری کانی های اولیه حامل REEs، تغییر pH (از7/6 تا 8/7) محلول های هوازده کننده و درجه متوسط تکاملی نیمرخ مرتبط باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
175
لینک کوتاه:
magiran.com/p1091687 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!