شبکه های اجتماعی و موفقیت سیاستگذاری گردشگری ایران

پیام:
چکیده:

سیاستگذاری گردشگری به مهمترین ابزار برای توسعه پایدار صنعت گردشگری تبدیل شده است. با توجه بدین مسئله، پژوهش در حیطه ی سیاستگذاری گردشگری یکی از اولویت های اساسی برای محققان است. پژوهش حاضر با توجه به سیاست های گردشگری کشور در قالب سند توسعه ی گردشگری و برنامه های جامع ملی و منطقه ای در این عرصه و نیاز به شناخت عوامل موثر بر موفقیت و یا شکست این اقدامات در قالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است. پرسش های اصلی مورد نظر در این پژوهش اختصاص به چیستی و چگونگی تاثیر شبکه های اجتماعی بر موفقیت سیاست های گردشگری در کشور دارد. به منظور پاسخگویی به پرسش های مورد نظر نمونه ای مرکب از 357 نفر از گردشگران خارجی در شهر اصفهان به صورت تصادفی برگزیده شد و تحلیل های آماری با آزمون همبستگی بر روی داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه صورت پذیرفت. نتایج گویای آن است که شبکه های اجتماعی دو مولفه ی اعتماد و ریسک را در زمینه ی محتوایی گردشگری تحت تاثیر قرار می دهند و برهم کنش میان این دو متغیر و قصد سفر بر جذب گردشگران خارجی و در نهایت موفقیت یا شکست سیاستگذاری گردشگری ایران تاثیر گذار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1093815 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.