رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران

پیام:
چکیده:
رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است داوطلبانه که از روی میل و اشتیاق و بدون هیچگونه انگیزه ی بیرونی انجام می گیرد. این رفتار فراتر از وظیفه تعریف شده و به منظور کمک به سازمان یا مشتری و ارباب رجوع انجام می پذیرد و در قبال انجام آن انتظار هیچ پاداشی نیست. وجود افراد و کارکنانی با این ویژگی افزون بر تاثیر در تحقق اثر بخش اهداف سازمانی مزیتی رقابتی برای سازمان ها محسوب می شود. این افراد به سازمان متعهد و این تعهد باعث ارائه ی خدمات بهتر به مشتریان میشود. نتیجه این رفتار در سطح فردی وفاداری کارکنان به سازمان و به کار است که در حوزه ی گردشگری و وفاداری به معنی بازگشت چند باره ی گردشگران و معرفی منطقه از سوی آنها تعریف می شود. با توجه به اهمیت رفتار شهروندی در رونق هتل ها و وفاداری گرشگران تحقیق حاضر به بررسی تاثیر این رفتار بر وفاداری گردشگران در هتل های 2 و 3 ستاره ی سرعین پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است و جامعه ی آماری مدیران و کارکنان بخش های مختلف هتل و مشتریان داخلی هتل است. نتایج بررسی نشان داد که مولفه های رفتار شهروندی سازمانی با وزن متفاوت بر وفاداری گردشگران تاثیر گذار است که از بین آنها پنج مولفه ی پیشگامی در کار، جوانمردی، از خود گذشتگی، وظیفه شناسی و نوع دوستی بیشترین و مولفه های تعهد کاری، وجدان کاری و خود آموزشی و خود بهبودی کمترین وزن نسبی را در وفاداری گردشگران داشتند. در پایان پیشنهاد هایی برای مدیران هتل ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1093818 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.