دستاوردهای حاصل از اجرای فاز اول اصلاحات مدیریت مالی نظام سلامت در واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

چکیده:
زمینه و هدف
این مطالعه به بررسی و تلخیص مهم ترین دستاوردهای حاصل از اجرای فاز یک اصلاحات مالی نظام سلامت کشور (استقرار حسابداری تعهدی) از دیدگاه معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می پردازد.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی- توصیفی است که به صورت سرشماری بر روی کلیه معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1390 انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها چک لیستی محقق ساخته حاوی 23 سوال در هشت بعد بوده است که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصان تایید شده و برای سنجش پایایی آن از روش دو نیمه کردن استفاده شد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار Excel تلخیص گردید.
یافته ها
بیشترین نسبت دستاوردهای ذکر شده حاصل از اجرای فاز یک اصلاحات مالی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور مربوط به بعد شناسایی درآمد (با نسبت 5/86 از 100) و کمترین نسبت متعلق به بعد تاثیرات برون بخشی (با نسبت9/37 از 100) بوده است. ضمنا بیشترین میزان پراکندگی پاسخ ها در بعد استقلال مالی واحدها به چشم می خورد.
نتیجه گیری
به دلیل اهمیت زیاد شناخت دستاوردهای حاصل از استقرار حسابداری تعهدی در واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت و به منظور دستیابی به طیف گسترده تر نظرات آگاهان و متخصصان امر پیشنهاد می شود به منظور استفاده هر چه بیشتر از نتایج مطالعه حاضر، مطالعات مشابهی با رویکرد کیفی جهت اخذ نظرات معاونان توسعه و مدیران مالی دانشگاه ها انجام پذیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1093967 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.