بررسی عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

پیام:
چکیده:
مقدمه

صدمات ناشی از حوادث جاده ای یکی از چالش های بزرگ، اما نادیده گرفته شده در بهداشت عمومی است. با وجود این که کلاه ایمنی خطر جراحات وارده به سر را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، تعداد کمی از موتور سواران از کلاه ایمنی استفاده می کنند. این مطالعه به بررسی استفاده از کلاه ایمنی در رانندگان موتور سیکلت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی پرداخته است.

روش ها

نوع مطالعه مقطعی و جمعیت مورد پژوهش 267 نفر از رانندگان موتور سیکلت در شهر تبریز بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای شامل مشخصات دموگرافیک و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 5/11SPSS و آزمون های آماری ضریب همبستگی Spearman و آنالیز واریانس (Repeated measures ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

میانگین سنی افراد مورد پژوهش 5/10 ± 6/30 و دامنه آن 65-15سال بود. 9/25 درصد افراد مورد پژوهش اعلام کردند که همیشه از کلاه ایمنی استفاده می کنند. 22 درصد هرگز از کلاه ایمنی استفاده نمی کردند. 19 درصد سابقه تصادف در حین رانند گی با موتور سیکلت را داشتند. طبق نتایج، افراد مورد پژوهش بیشترین میانگین نمره را در منافع درک شده به دست آورده بودند (1/87 از 100 نمره). بین تمام متغیرهای مدل اعتقاد بهداشتی با عملکرد رانندگان در استفاده از کلاه ایمنی رابطه معنی داری وجود داشت (001/0 > P).

نتیجه گیری

یافته های این بررسی نشان داد که میزان استفاده از کلاه ایمنی پایین است. در برنامه های آموزشی جهت ارتقای استفاده از کلاه ایمنی، می توان مدل اعتقاد بهداشتی را به کار گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
688 -694
لینک کوتاه:
magiran.com/p1094101 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.