بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان وزوز ذهنی گوش

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
وزوز گوش بیماری آزاردهنده ای است که می تواند باعث مشکلات عمده ای از جمله بی خوابی، اختلال در تمرکز و کاهش کیفیت زندگی شود. این مطالعه به منظور بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان وزوزگوش ذهنی انجام شده است.
روش بررسی
این مطالعه یک تحقیق آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه شاهد بود. تعداد افراد در هر گروه 10 نفر و شامل افرادی بود که از وزوزگوش ذهنی رنج می بردند. هر دو گروه از نظر میزان شدت وزوز گوش و محدوده سنی همسان بودند. افراد در هر دو گروه پرسش نامه کلینیکی وزوز گوش را در دو مرحله پیش آزمون پس آزمون تکمیل کرده و شدت وزوز گوش آنها به صورت خودگزارشی از یک تا ده ثبت می شد. افراد گروه مورد برای 10 جلسه تحت هیپنوتیزم درمانی قرار گرفتند. روی گروه شاهد هیچ گونه درمان روانشناختی انجام نشد. یافته ها با استفاده از آزمون هایt مستقل و وابسته مقایسه شدند.
یافته ها
بین امتیازهای پیش آزمون پس آزمون و همچنین بین امتیازهای پس آزمون دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری وجود داشت(p=0/001).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که هیپنوتیزم درمانی توانسته است به طور موثری از شدت وزوزگوش بیماران در گروه مورد بکاهد به عبارتی موید اثربخش بودن هیپنوتیزم درمانی در درمان وزوزگوش ذهنی بود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1098068 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!