تاثیر آموزش خانواده محور بر میزان تبعیت از برنامه ورزشی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری های قلبی یکی از مهمترین عوامل از کار افتادگی محسوب می شود و بهبود میزان تبعیت از برنامه ورزشی یکی از مهمترین وظایف پرستاران به شمار می رود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر روش آموزش خانواده محور بر میزان تبعیت از برنامه ورزشی در بیماران تحت جراحی بای پس کرونر در سال 1390 در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام گرفت.
روش بررسی
پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل است. نمونه ها شامل 112 نفر از بیماران جراحی قلب باز است که به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه تخصیص داده شد. مداخله شامل استفاده از روش آموزش خانواده محور در مورد تبعیت از برنامه ورزشی در گروه آزمون بوده گروه کنترل مراقبت رایج در بخش را دریافت کردند. ابزار گرد آوری داده پرسشنامه و چک لیست تبعیت ازبرنامه ورزشی بود. پرسشنامه روز قبل جراحی و چک لیست به صورت روزانه توسط بیمار و یا خانواده از روز دوم بعد از جراحی تا 8 هفته بعد از ترخیص تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کای دو، فیشر و تی مستقل و نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد.
یافته ها
قبل از مداخله دو گروه تجربه و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافیک و برنامه ورزشی همسان و بعد از مداخله با آزمون تی مستقل تبعیت از برنامه ورزشی بین دو گروه مقایسه و تفاوت معنی داری مشاهده گردید (05/0>p).
نتیجه گیری
با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد روش آموزش خانواده محور برای بیماران تحت جراحی بای پس کرونر موثر بوده و با بهبود تبعیت از برنامه ورزشی بیماران همراه است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1098239 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!