تدوین راهبردهای ورودی منابع انسانی در پلیس پیشگیری

پیام:
چکیده:
زمینه وهدف

انسان، رکن اساسی در یک سازمان است و مدیران با داشتن علم مدیریت و شناخت انسان به عنوان عنصری پیچیده، قصد بقا و ارتقای سازمان را دارند. پژوهش حاضر به دنبال نگرش راهبردی مدیریت منابع انسانی و کارکرد های آن در حوزه پلیس پیشگیری ناجا است و تلاش دارد پس از ورود به موضوع مدیریت راهبردی منابع انسانی در بخش پلیس پیشگیری، ضمن دستیابی به زیر نظام های منابع انسانی بتواند به نوعی هماهنگی بین سیاست های منابع انسانی با راهبرد های سازمان دست یابد. با توجه به مدیریت منابع انسانی در عصر دانش و کارکنان دانشی، انتخاب بین فنا و بقا امری اجتناب ناپذیر است، ازهمین رو راهبرد منابع انسانی در این مقوله دارای اهمیت به سزایی می باشد و اهمیت روزافزون آن موجب رویکردهای نو در مسیر جذب، نگهداری، آموزش و ارتقای سطح کیفی منابع انسانی شده است. اهمیت این موضوع در پلیس پیشگیری که یک پلیس تخصصی و کارکرد آن در متن جامعه به وضوح قابل رویت است ملموس می باش؛ بنابراین حوزه این تحقیق، منابع انسانی پلیس پیشگیری است و محقق در صدد پاسخ به مسئله تحقیق یعنی «شناسایی راهبرد فرایند ورودی منابع انسانی پلیس پیشگیری ناجا» می باشد.

روش

تحقیق فوق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از شاخه پیمایش می باشد.در این تحقیق با بررسی دقیق فرایند ورودی نظام مدیریت منابع انسانی در پلیس پیشگیری ناجا و استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT and PEST نقطه قوت و ضعف درونی و نیز فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شناسایی و راهبرد مناسب ارائه گردید.

یافته ها

نتایج به دست آمده از ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و عوامل داخلی (IFE) در این تحقیق دارای 5 مرحله عملیات به شرح ذیل بود: 1- عوامل خارجی، داخلی توسط پاسخگویان شناخته شد و فهرست گردید.2- به هریک از عوامل با توجه به نظر خبرگان پلیس پیشگیری(وزن) ضریب داده شد.(با روش دلفی ضریب تعیین می گردد) 3- در عوامل خارجی رتبه تهدیدهای 1 و 2 و فرصت ها 3 و 4 است. (رتبه 1 تهدید بسیار اساسی، رتبه 2 تهدید اساسی، رتبه 3 فرصت خوب و رتبه 4 فرصت عالی است). 4 در عوامل داخلی رتبه ضعف ها 1و2 و قوت ها 3 و4 است. (رتبه 1 ضعف اساسی، رتبه 2 ضعف کم، رتبه 3 قوت، رتبه 4 قوت بالا است) 5-ضریب هر عامل در رتبه ضرب نمره نهایی به دست آمد.

نتیجه گیری

در بخش پایانی راهبرد های مناسب ‍بر اساس راهبردهای استخراج شده با استفاده از فنSWOT متناسب با کارکردهای (زیر سیستم های) چهارگانه ورودی (نیرویابی، جذب، انتخاب و آموزش های ورودی و توجیهی) ارائه شده است.

زبان:
فارسی
صفحه:
596
لینک کوتاه:
magiran.com/p1103702 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.