پیش بینی ریسک ابتلا به عارضه ریوی در کارگران مواجهه با غبار سیلیس کارگاه های سنگ کوبی با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس

چکیده:
سابقه و اهداف
شرایط مواجهه شغلی کارگران از جمله تراکم غبار، مدت زمان مواجهه، نحوه استفاده از وسایل حفاظت تنفسی و استعمال سیگار در ابتلاء کارگران به عارضه ریوی ناشی از مواجهه با غبار سیلیس تاثیر گذار است، هدف از مطالعه حاضر تعیین ریسک مخاطره ابتلاء به عوارض ریوی در کارگران سنگ کوبی با استفاده از تکنیک رگرسیون کاکس می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه 117 نفر از کارگران شاغل در کارگاه سنگ کوبی استان همدان به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. اطلاعات مواجهه شغلی کارگران با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و نتایج آزمون های عملکرد ریوی که با استفاده از دستگاه تنفس سنج مدل Spirotrav IV شرکت Vitalograph صورت گرفته بود،استخراج گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار16 SPSS و مدل رگرسیونی کاکس تحلیل گردید.
یافته ها
براساس نتایج مدل متغیرهای سن، استعمال سیگار و استفاده از وسایل حفاظت تنفسی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر ابتلاء به عارضه ریوی تعیین گردید. ریسک مخاطره ابتلاء در کارگران سیگاری 44/8 برابر کارگران غیرسیگاری بود. همچنین ریسک مخاطره ابتلاء در کارگرانی که از وسایل حفاظت فردی استفاده نمی کردند 3/3 برابر کارگران استفاده کننده از این وسایل تعیین گردید.
نتیجه گیری
استفاده از مدل کاکس به خوبی توانست شرایط مواجهه شغلی موثر بر ابتلاء کارگران به عارضه ریوی را تبیین نماید. بر این اساس پیشنهاد گردید با ایجاد بانک های اطلاعات پزشکی و با استفاده از مدل مذکور، ریسک مخاطره ابتلاء به بیماری های ناشی از کار که عمدتا غیر قابل درمان و البته قابل پیشگیری هستند، تعیین گردد تا براساس مقادیر ریسک نسبی متغیر های موثر بر ایجاد بیماری ها،مداخلات بهداشتی مورد نیاز پیش بینی گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1104081 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!