بررسی میزان شوینده ها در آبهای آشامیدنی شهر شیراز

چکیده:
سابقه و اهداف
استفاده وسیع از شوینده ها از یک سو و عدم امکان دفع آن از سوی دیگر، امکان ورود این مواد را به آبهای زیرزمینی افزایش می دهد. این مواد علاوه بر ایجاد مسمومیت در حیوانات باعث ایجاد بیماریهای آلرژیک در انسان نیز می شود. هدف این مطالعه تعیین روند الودگی ابهای اشامیدنی شهر شیراز به شوینده ها می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی، تمام منابع آب آشامیدنی شهر شیراز (38 منبع) طی دو سال 87 و90مورد آزمایش قرار گرفت. اطلاعات مربوط به نمونه آب در یک چک لیست ثبت و نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه توسط دستگاه پلاریمتر ولتا آزمایش شد.
یافته ها
مقادیر تمام شوینده ها در حد استاندارد و رو به افزایش بود. آزمونهای آماری نشان داد که میزان شوینده ها در چاه های آبرفتی به طور معنی داری بیش از چاه های آهکی و شبکه آب آشامیدنی بود. بین میزان شوینده ها و سایر عوامل فیزیکی و شیمیایی ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
اگر چه میزان شوینده و فسفات در حال افزایش بود، اما در هیچ کدام از منابع آب شهر شیراز، میزان فسفات و شوینده بیش از حد استاندارد نبود، ولی به دلیل میزان بالای نیتریت و نیترات و روند رو به افزایش میزان شوینده و فسفات، حفاظت و رعایت حریم بهداشتی چاه ها و تصفیه فاضلابها ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1104116 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!