میزان تاثیر برنامه آموزشی تغذیه و قلب سالم به رابطین مراکز بهداشتی ودرمانی شهرستان یزد بر وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد مادران

چکیده:
سابقه و اهداف
بیماری های قلبی و عروقی یکی از علل عمده مرگ و میر در سطح جهان بوده و به عنوان اولین عامل مرگ، یک سوم کل مرگ و میرها درجهان را به خود اختصاص می دهد. این بیماریها علاوه بر مرگ و میر بالا، عوارض قابل توجهی را نیز به جا می گذارند جهت پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی نیاز به اجرای برنامه های آموزش می باشد یکی از عاملهای بالقوه جهت بالابردن آگاهی، نگرش و عملکرد مادران، رابطان بهداشتی می باشند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش رابطین زن برآگاهی و نگرش و عملکرد مادران می باشد.
روش بررسی
این مطالعه کار آزمایی بالینی از نوع قبل و بعد میباشد و بر روی 310 نفر از مادران که توسط رابطین بهداشتی آموزش دیده اند انجام شده است. مادران و رابطین بصورت تصادفی انتخاب شدند. 6 ماه پس از اجرای برنامه آموزشی رابطین،تاثیر آموزش بر روی مادران سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار،16 SPSSاستفاده شد. از آمار های توصیفی جهت خلاصه سازی اطلاعات و آزمون تی زوجی و همبستگی پیرسون جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین نمره آگاهی مادران قبل از اجرای برنامه آموزشی از 38 نمره8/5 ±4/26 (4/69%) بود که با اجرای برنامه آموزشی به3/4± 2/31 (1/82%)رسید (000/0 =P). میانگین نمره نگرش مادران از30 نمره قبل از آموزش 3/4± 2/24 (6/80%) بود که بعد ازآموزش توسط رابطین بهداشتی به 8/4±6/27 (92%) رسید که رابطه معنی داری را نشان می دهد (000/0 =P)میانگین نمره عملکرد مادران مورد مطالعه قبل از آموزش از 40 نمره 9/2± 7/14 (7/37%) بود که با اجرای برنامه آموزشی به 8/2± 2/17 (1/44%) رسیده است و نتیجه آزمون T زوج با 000/0P = رابطه معنی داری را نشان می دهد.
نتیجه گیری
در این پژوهش تاثیر آموزش رابطین بر مادران به ترتیب 7/12% افزایش درآگاهی، 4/11% افزایش در نگرش و 4/6% افزایش در عملکرد مادران مشاهده شده که بنظر می رسد جهت تغییر بیشتر در زمینه افزایش عملکرد مطالعات بیشتری مورد نیاز است. این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1104138 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!