بررسی فراوانی کاندیدیازیس دهانی درافراداستفاده کننده ازدست دندان درمراجعین به دانشکده دندانپزشکی شهریزد

چکیده:
سابقه و اهداف
دنچر استوماتیت، از اشکال رایج کاندیدیازیس دهانی است که به صورت التهاب منتشردر نواحی که تحت پوشش دنچرماگزیلاری می باشد، دیده می شود. این عارضه درحداقل 70% افراد دارای دنچربانشانه های بالینی رشدقارچ نمایان می گرددو محتمل ترین علت آن کلونیزاسیون قارچ کاندیدا درمخاط دهان است. قارچ کاندیدا دردهان بویژه گونه کاندیدا آلبیکنس به عنوان یک عامل عفونت اندوژن، بدنبال ترومای مزمن ناشی از دنچر به مخاط صدمه دیده حمله کرده که ممکن است در افراد ایمنوساپرس منجر به عفونتهای فرصت طلب سیستمیک شود. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی میزان فراوانی کاندیدیازیس دهانی در افراد دارای دنچرکامل مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهر یزد بوده است.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی مقطعی پس از تکمیل پرسشنامه طراحی شده برروی 109 بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزدکه دارای دنچر کامل بوده وبطورمرتب ازآن استفاده می نمودند، انجام شد. دهان این افراد ابتدا توسط یک متخصص بیماریهای دهان معاینه و سپس از نواحی مختلف دهان نمونه گیری انجام، و نمونه ها پس از تهیه لام مستقیم بلافاصله برروی محیط کشت سابورو دکستروز آگار کشت داده و در نهایت تعداد کلنی مخمرهای جدا شده از هر نمونه شمارش شدند.
یافته ها
تفاوت آماری معنی داری بین میزان کلونیزاسیون کاندیدا بر روی دنچر در دوجنس مرد و زن مشاهده نشد (32/0 P=). شمارش تعداد کلنیهای کاندیدا جدا شده از نواحی معین دهان (کام، گونه، زبان) و نیزدرسطح دنچر درافراد موردمطالعه، برحسب وجود و عدم وجود ضایعات دهانی انجام گردید. کلنی کانت کاندیدا درسطح مخاطی دنچر در افراد واجد ضایعه دهانی بطورمعنی داری بیشترازگروه فاقد ضایعه دهانی (02/0 P=) بود و زبان واجد بیشترین میزان کلونیزاسیون کاندیدایی بودند. در این مطالعه، در سطح زبان و سطح ماگزیلاری دنچر بیشترین میزان جداسازی کاندیدا مشاهده شد.
بحث و
نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر نقش قوی کاندیدا دربروزضایعات دهانی بویژه استوماتیت ناشی از دنچرراتائیدمی نماید. رعایت بهداشت دهان و دنچر و در صورت لزوم ضد عفونی کردن هرروزه آن در افراد دارای دنچر می تواند در کاهش کلونیزاسیون کاندیدا و در نتیبجه کاهش کاندیدیازیس دهانی در آنها موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1104153 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!