برآورد شیوع مهم ترین روش های مسمویت زای مورد استفاده در خودکشی در ایران: مطالعه مرور منظم و متاآنالیز

چکیده:
سابقه و هدف
بررسی روش خودکشی یکی از مهم ترین جنبه های تحقیقات مربوط به خودکشی است. آمار دقیقی در رابطه با روش های مسمویت زای به کار گرفته شده برای خودکشی در کشور وجود ندارد. هدف از این مطالعه برآورد شیوع روش های مسمویت زا در خودکشی های ایران می باشد.
مواد و روش ها
کلیه پایگاه های اطلاع رسانی داخلی و هم چنین PubMed، Science direct/ ISI و Scopus بدون محدودیت زمانی تا اول فروردین 1391 بررسی شدند. در ابتدا، تعداد 1398 مقاله یافت شد. پس از مرور عناوین، 34 مقاله مرتبط وارد مرحله ی ارزیابی متن کامل مقالات گردید. در نهایت 19 مقاله مشمول معیارهای ورود، وارد تحلیل نهایی شدند. روش اثرات تصادفی مانتل-هنزل برای برآورد شیوع ترکیبی استفاده شد. برای بررسی ناهم گنی در میان مطالعات انتخاب شده از تحلیل زیرگروه ها و متارگرسیون استفاده شد.
یافته ها
این متاآنالیز تعداد 8494 نفر مرد و 13503 نفر زن را شامل می شد. شاخص هتروژنسیتی برای مسمویت با دارو 3/99% و برای سموم کشاورزی 1/98% به دست آمد. شیوع مسمومیت با داروها 75% (فاصله اطمینان 95%: 68 تا 82%) و شیوع مسمومیت با سموم کشاورزی 13% (فاصله اطمینان 95%: 16-10%) محاسبه گردید. به ترتیب کم ترین میزان شیوع مسمویت با داروها و سموم کشاورزی در استان های ایلام و خراسان رضوی و بیش ترین در استان های گلستان و ایلام است.
نتیجه گیری
شایع ترین روش مسمویت زای به کار رفته در خودکشی، استفاده از دارو بود. آموزش در جهت عدم انبار داروها در خانه و هم چنین اعمال قوانین سخت گیرانه تر برای تجویز داروها قابل توصیه است.
زبان:
فارسی
صفحه:
257
لینک کوتاه:
magiran.com/p1104595 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!