اثر قرارگیری طولانی مدت در معرض میدان های الکترومغناطیس با فرکانس پایین برفعالیت سیستم 1α آدرنرژیک در روده بزرگ موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه
قرار گرفتن طولانی مدت در معرض میدان های الکترومغناطیس بر بعضی عملکردهای روده به ویژه حرکات آن تاثیر می گذارد. بنابراین در تحقیق حاضر تاثیر قرارگیری در معرض میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر فعالیت سیستم آدرنرژیک در روده بزرگ ایزوله شده موش مطالعه گردید.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی 30 سر موش صحرایی نر بالغ به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول، گروه آزمایشی (سولنوئید روشن) شامل 10 سر موش که در معرض میدان الکترومغناطیس با شدت 1000 میکروتسلا و 50 هرتز به مدت 140 روز در دستگاه سولنوئید روشن قرار داده شدند. گروه دوم، گروه شاهد (سولنوئید خاموش) شامل 10 سر موش که در شرایط مشابه گروه اول در دستگاه سولنوئید خاموش قرار گرفتند و گروه سوم، گروه کنترل شامل 10 موش که در شرایط طبیعی نگهداری شدند. فعالیت های مکانیکی حلقه های جدا شده کولون که در حمام بافتی متصل به ترانسدیوسر نیروی دستگاهPowerlab A to D قرارگرفته و پاسخ تغییرات مکانیکی بافت به تجویز تجمعی داروی فنیل افرین ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد بین پاسخ مکانیکی بافت به دارو در گروه آزمایشی (سولنوئید روشن) نسبت به گروه شاهد (سولنوئید خاموش) و کنترل، تغییراتی نشان می دهد ولی این تغییرات از نظر آماری معنی دار نمی باشد (05/0(p>.
نتیجه گیری
این یافته ها پیشنهاد می کنند قرار گرفتن طولانی مدت در معرض میدان های الکترومغناطیس با فرکانس پایین در حساسیت گیرنده های 1α آدرنرژیک تغییراتی ایجاد نمی کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
724
لینک کوتاه:
magiran.com/p1104932 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!