تاثیر آموزش بر خودآزمایی پستان بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دبیران زاهدان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مدل اعتقاد بهداشتی مدلی جامع جهت پیشگیری از بیماری می باشد. مطابق مدل اعتقاد بهداشتی، افرادی که نسبت به سرطان پستان حساس شوند، انگیزه بیشتری در انجام خودآزمایی پستان به عنوان یک رفتار بهداشتی ماهانه خواهند داشت. با توجه به اینکه میزان سرطان پستان در ایران 24 در هرصدهزار نفر و سومین علت مرگ در زنان ایرانی می باشد، این مطالعه با هدف تاثیر آموزش برآگاهی، نگرش (سازه های مدل اعتقاد بهداشتی) و عملکرد دبیران زاهدان انجام شد.
مواد و روش کار
این مطالعه به صورت نیمه تجربی است که به صورت دو گروهه اثر دو روش آموزش (سخنرانی، شبیه سازی) بر آگاهی، نگرش و عملکرد به صورت قبل و بعد بر روی 100 دبیر با معیارهای 25 سال به بالا، بدون سابقه فامیلی سرطان پستان و رشته های غیرعلوم پزشکی در دبیرستان های شهر زاهدان در سال 1388 به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استانداردشده چمپیون بود که بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی طراحی شده بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 15 و آزمون های تی زوجی، تی مستقل، همبستگی پیرسون وآنالیز رگرسیون مدل خطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
تغییرات نمره آگاهی و نگرش بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و تغییرات نمره عملکرد قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه با آزمون تی زوجی معنی دار بود. همچنین مقایسه بین گروهی میانگین نمره عملکرد گروه شبیه سازی با گروه سخنرانی تفاوت معنی داری داشت. سازه های شدت درک شده، خودکارآمدی با عملکرد ارتباط مستقیم و موانع درک شده با عملکرد ارتباط معکوس داشتند. تنها متغیر پیش بینی کننده بر اساس رگرسیون خطی یادگیری موثر، سازه انگیزه سلامتی بود
نتیجه گیری
مطالعه حاضر کارایی الگوی اعتقاد بهداشتی را در ارتقای رفتار خودآزمایی پستان تایید نمود، لذا این الگو می تواند در ارتباط با سرطان پستان و خودآزمایی پستان موانعی که باعث پایین بودن خودکارآمدی شده را تا حدودی از بین ببرد، شدت درک شده موضوع را پر رنگ نماید و انگیزه سلامتی در یادگیری آموزش خودآزمایی پستان ایجاد نماید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1105709 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!