بررسی تاثیر ژل خوراکی آلوئه ورا بر شدت دیسمنوره اولیه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
دیسمنوره اولیه یکی از شایعترین اختلالات ژنیکولوژیک در بین دختران نوجوان و زنان واقع در سنین باروری بوده و بر همه ابعاد زندگی آنان تاثیر نامطلوبی دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ژل خوراکی آلوئه ورا بر شدت دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 91- 1390 انجام گرفت.
مواد و روش کار
این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور بود و بر روی 80 نفر از دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه انجام شد. نمونه ها از نظر شدت دیسمنوره مشابه سازی شدند. سپس به طور تصادفی در دو گروه 40 نفری قرار گرفتند. این افراد از نظر سن، سن منارک، شاخص توده بدنی، طول و شدت خونریزی مشابه بودند. به افراد گروه مداخله برای هر سیکل شیشه هایی حاوی 120سی سی ژل آلوئه ورا و به افراد گروه کنترل نیز برای هر سیکل شیشه هایی حاوی 120 سی سی دارونما داده شد. افراد هر گروه طبق دستور دارویی، از 2روز قبل از قاعدگی تا 3 روز اول آن روزانه یک قاشق غذا خوری از ژل مربوطه را به مدت دو سیکل متوالی مصرف کردند. تاثیر دارو بر شدت دیسمنوره بر اساس سیستم امتیاز بندی چند بعدی گفتاری مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار 18 SPSS و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی همچون من ویتنی، کای دو، ویلکاکسون و فریدمن انجام شد.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان دادند شدت درد، تعداد مصرف مسکن و میزان خونریزی در گروه مصرف کننده آلوئه ورا کمتر از گروه مصرف کننده دارونما بود اما از نظر ایجاد عوارض جانبی تفاوت آماری معنی دار بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد آلوئه ورا با کاهش شدت دیسمنوره می تواند جایگزینی برای قرص های ضد التهابی غیر استروئیدی در مبتلایان به دیسمنوره باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1105713 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!