نقد کنوانسیون کلیه اشکال رفع تبیعض از زنان

نویسنده:
چکیده:
دنیای کنونی عرصه چالش فرهنگ اصیل مبتنی بر خاستگاه های اعتقادی و تجارب تاریخ گذشته با فرهنگ جدید ناشی از دگرگونی دانش و تجددگرایی است. امروزه «حقوق زن» از مهمترین بحثها در عرصه بین الملل است و پاسخ مجامع جهانی به آن، «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» بوده است. تعارض های موجود در این کنوانسیون و پیامدهای آسیبزای آن، نماد ناتوانی بشر در شناخت مقام زن و بیانگر ناکارآمدی جهان امروز در شناخت و عرضه الگوی صحیح برای تعالی و پیشرفت زنان است.
اسلام در مواجه با مسئله حقوق زن، با پذیرش حضور اجتماعی و ارزش مقام وی، مشکل زنان امروز را در معرفت نیافتن به هدف نهایی شان می یابد. از این رو، بررسی کنوانسیون بر مبنای دین اسلام میتواند اصولی راهگشا برای جامعه بشری در تبیین هدف واقعی برای دستیابی به جایگاه حقیقی زنان ارائه دهد.
بر پایه تعارضات موجود میان اصول اسلامی و مفاد کنوانسیون، روح حاکم بر کنوانسیون و تفکر اسلامی غیرقابل تلفیق است. در تفکر اسلامی راهکار دست یافتن زنان به جایگاه حقیقیشان تناسب حقوق است نه تشابه حقوق و اسلام تساوی حقوق را در تناسب آن با فطرت انسان میداند و با تشابه بیپایه آن مخالف است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1106435 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!