عوامل خطر ساز فوت در اقدام کنندگان به خودکشی - استان آذربایجان غربی: مطالعه مورد - شاهدی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

خود کشی عمل هدفمند نابود سازی به دست خود فرد، که در بهترین مفهوم یک ناراحتی چند وجهی در انسان نیازمندی است که برای حل مشکل، خود کشی را بهترین راه چاره می داند. اگر چه میزان خود کشی در ایران بسیار کم است ولی بررسی های انجام شده نشان می دهد که اقدام به خود کشی و مرگ ناشی از آن رو به افزایش است. هدف این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر فوت در اقدام کنندگان به خودکشی می باشد.
مواد و

روش

این مطالعه به روش مورد- شاهدی انجام شد. تمامی افرادی که خودکشی منجر به فوت داشتند به عنوان گروه مورد (33n=) و دو برابر گروه مورد با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان گروه شاهد (اقدام به خودکشی، 66n=) وارد مطالعه شدند. داده ها با آمار توصیفی، آزمون های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان داد که جنسیت مذکر یک عامل خطر برای فوت، روش خودکشی غیر تهاجمی، نداشتن سابقه قبلی بیماری جسمی-روانی و سکونت در شهر به عنوان عوامل پیشگیری کننده از مرگ در اقدام کنندگان به خودکشی می باشند

نتیجه گیری

به نظر می رسد که آموزش به خانوارها و معرفی عوامل موثر در اقدام به خودکشی و خودکشی منجر به فوت به ویژه برای جوانان و نوجوانان می تواند گامی موثر برای ارتقای سلامت روان، کاهش موارد رخداد و آسیب های ناشی از خودکشی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
655 -660
لینک کوتاه:
magiran.com/p1107095 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.