بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و رخدادهای مرتبط با آن در یک گاوداری صنعتی

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر به منظور بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی در یک گاوداری صنعتی 250 راسی در رشت بر روی 54 گاو صورت گرفت. برای بررسی میزان کلسیم از هر گاو در 3 نوبت شامل یک هفته قبل، یک هفته بعد و دو هفته بعد از زایمان خون گیری از ورید دمی به عمل آمد و سپس کلسیم با استفاده از روش اسپکتوفتومتری محاسبه گردید. میزان کلسیم در فصول مختلف و همچنین در دام های دارای عارضه یا بدون عارضه با استفاده از Independent sample T-test صورت گرفت و فراوانی دام های دارای عارضه و بدون عارضه در فصول مختلف نیز با روش مربع کای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بین میزان کلسیم در یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در سطح 99% معنی دار است. میزان کلسیم یک هفته قبل از زایمان، در زمستان کمتر از پائیز بود و به لحاظ آماری در سطح 99% معنی دار بود. میزان کلسیم در یک هفته بعد از زایمان نیز در فصل زمستان کمتر از پائیز بود که به لحاظ آماری در سطح 95% معنی دار است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1108553 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!