تاثیر تجویز هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) در زمان فحلی و در طی دی استروس بر میزان بازده تولید مثلی گاوهای شیری نگهداری شده در شرایط آب و هوایی گرمسیری

پیام:
چکیده:

تعداد 531 راس گاو شیری برای مطالعه بازده تولید مثلی آن ها متعاقب تجویز دوزهای مختلف آنالوگ GnRH در روزهای مختلف چرخه فحلی در نظر گرفته و تلقیح شدند. این گاوها به شش گروه درمانی و یک گروه شاهد تقسیم شدند. در گروه های درمانی، دوزهای مختلف بوسرلین استات به میزان 5/10 یا 21 میکروگرم در روزهای مختلف چرخه فحلی (0، 5 یا 12) تجویز شد. گاوهای گروه شاهد بدون هیچ درمانی تلقیح شدند. تزریق بوسرلین استات در روز صفر، همزمان با تلقیح مصنوعی، 5 یا 12 روز پس از تلقیح باعث بهبود باروری گاوها شد. بالاترین نرخ باروری زمانی مشاهده شد که 5/10 میکروگرم بوسرلین استات 12 روز پس از تلقیح مصنوعی تجویز شده بود. تجویز 5/10 یا 21 میکروگرم بوسرلین استات در روز 12 پس از تلقیح تاثیر یکسانی بر میزان بهبود باروری داشتند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
57 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1111542 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.