تاثیر توانبخشی توجه در کاهش نقایص توجه انتخابی و توجه مستمر مبتلایان مالتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
مالتیپل اسکلروزیس (MS) شایع ترین اختلال پیشرونده سیستم عصبی است که با ضایعات منتشر در نخاع شوکی و مغز مشخص می شود. نقایص شناختی به طور متداول در MS رخ می-دهد. اغلب تکالیف توجهی پیچیده مثل توجه انتخابی و توجه مستمر دچار نقص شده اند. مطالعات اندکی در زمینه توانبخشی توجه در کاهش نقایص توجه مبتلایان MSوجود دارد. پژوهش حاضرتاثیر توانبخشی توجه در کاهش نقایص توجه مستمر و توجه انتخابی در مبتلایان MS مورد بررسی قرار می دهد. مطالعه حاضر در چهارچوب طرح «تک موردی»، مدل AB با دوره پیگیری است که 6 بیمار پیشرونده ثانویه بر اساس نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. متغیرهای مورد مطالعه توجه، شامل توجه مستمر و توجه انتخابی بودکه طی فرآیند مطالعه، با تست استروپ و عملکرد پیوسته در مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفت. تمرینات توانبخشی توجه ساختار یافته و به صورت فلش کارت و مداد-کاغذی بود که در 21 جلسه 45 دقیقه ای، سه بار در هفته انجام شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل چشمی، درصد کاهش میانگین، اندازه اثر d کوهن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد همه آزمودنی ها در مولفه-های توجه انتخابی و توجه مستمر بهبودی نشان دادند و اندازه اثر و درصد کاهش میانگین برای همه موارد بالا بود. مبتنی بر یافته ها می توان عنوان کرد که توانبخشی توجه، نقایص توجه مستمر و توجه انتخابی در مبتلایان MS کاهش می دهد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1112001 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!