تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آدر ریه جوجه های گوشتی و تخمگذار

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
شناخت مکانیسم های کنترل اندوتلین در ریه جوجه های گوشتی و تخمگذار پیچیده بوده و دانش اندکی در مورد آن وجود دارد.
هدف
هدف از این تحقیق بررسی تغییرات سرمی اندوتلین، بیان ژن اندوتلین و بیان گیرنده اندوتلین نوع آ(ETA) در ریه جوجه های گوشتی و تخمگذار در طول دوره پرورش (6 هفته) می باشد.
روش کار
در پژوهش حاضر میزان mRNA اندوتلین–1 و بیان mRNA گیرنده اندوتلین–آدر ریه جوجه های گوشتی و تخمگذار در طول مدت پرورش(6 هفته – با فواصل هفت روزه) تعیین شد.همچنین غلظت سرمی اندوتلین در این جوجه ها در این دوره زمانی اندازه گیری شد.
نتایج
نتایج حاصله نشان داد که بیان اندوتلین در سه هفته اول زندگی در جوجه های گوشتی و تخمگذار یکسان بودالبته الگوی کلی تغییرات بیان اندوتلین به صورت افزایشی بود. از هفته چهارم افزایش معنی داری در بیان اندوتلین–1 مشاهده شد که این روند افزایشی تا پایان دوره پرورش جوجه ها حفظ شد.بیان ژن گیرنده اندوتلین– A در ریه جوجه های گوشتی در سه هفته آخر دوره پرورش به صورت معنی داری از جوجه های تخمگذار بیشتر بود.الگوی تغییرات اندوتلین سرم در دوره پرورش افزایشی بود اما در تمام طول دوره غلظت سرمی آن در جوجه های گوشتی بالاتر بود.
نتیجه گیری نهایی: بالاتر بودن غلظت سرمی اندوتلین و بالاتر بودن بیان ژن اندوتلیت–1 و گیرنده اندوتلین A می تواند توضیح هنده حساسیت بالای جوجه های گوشتی به فعالیت وازوکانستراکسیون اندوتلین و حساس تر بودن این جوجه ها به افزایش فشارخون ریوی باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
241
لینک کوتاه:
magiran.com/p1113822 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.