روش های عددی نوین به منظور شبیه سازی عملیات شکاف هیدرولیکی در مخازن شکاف دار

چکیده:
به دلیل نفوذپذیری کم برخی سازندها و پایین بودن هدایت پذیری شبکه شکاف های طبیعی، به کارگیری عملیات شکاف هیدرولیکی به عنوان روشی برای انگیزش بسیار ضروری و مهم تلقی می شود. به دلیل حضور شکاف های طبیعی با نفوذپدیری و جهت گیری های متفاوت، اجرای این عملیات در مخازن شکاف دار، پیچیده است. بدین منظور دو روش عددی برای شبیه سازی عملیات شکاف هیدرولیکی در مخازن شکاف دار ارائه می شود. در این مطالعه با استفاده از روش تفاضل محدود2، چگونگی توزیع تنش های القایی در اطراف چاه، به منظور تعیین جهتی که شکاف هیدرولیکی در آن راستا تشکیل می شود، شبیه سازی شده است. بعد از تعیین جهت تشکیل شکاف هیدرولیکی، به کمک روش المان مجزا3، عملیات شکاف هیدرولیکی در داخل مخزن شکاف دار با طول های مختلف شبیه سازی می شود و در هر طول، میزان نرخ تولیدی بررسی می گردد. مکش معکوس که پارامتر مهمی است و در عملیات شکاف هیدرولیکی سبب کاهش میزان تولید خواهدشد، در این شبیه سازی مورد مطالعه قرار می گیرد. در هر طول از شکاف هیدرولیکی، میزان نرخ تولید اندازه گیری شده و در خصوص علل تغییرات نرخ ورودی به چاه براساس شکاف های طبیعی قطع شده توسط شکاف هیدرولیکی و القائگی شکاف4بحث می شود. در نهایت مشاهده می شود که بهینه ترین وضعیت شکاف هیدرولیکی زمانی خواهد بود که شکاف هیدرولیکی ایجاد شده بتواند شکاف های طبیعی با جریان های اصلی و بزرگ را به یکدیگر ارتباط داده و در نهایت به چاه متصل کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1117388 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.