بررسی استرس مادران شیرخواران بستری در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی استان اردبیل در سال 1390

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بحران ناشی از بستری شدن شیرخوار، استرس شدیدی را به والدین وارد می کند و با توجه به ارتباط نزدیک پرستار با مادران شیرخوار بستری، پرستار می تواند نقش موثری در کاهش تنش و ناراحتی مادران داشته باشد، لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش پرستار در این زمینه این پژوهش با هدف تعیین میزان استرس مادران شیر خواران بستری در بیمارستان و تعیین عوامل اصلی و مهم مرتبط با آن انجام شد.

روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی مقطعی است که 80 نفر از مادران به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. پرسش نامه براساس مطالعات پژوهشگر و الگوی pss:NICU طراحی شد که شامل 8 سوال مربوط به خصوصیات دموگرافیک و 43 سوال مربوط به عوامل تنش زا بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و تحلیلی تی مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها

بررسی میزان تنش مادران نشان داد که نمره ی تنش آن ها 60/21 ±61/164 بود که از بین عوامل مربوط به تنش مادران بیشترین نمره ی تنش مربوط به روش های مراقبتی با نمره ی 35/7± 37/33 و کمترین نمره ی تنش مربوط به رفتار کارکنان با نمره 98/2± 83/10 بود.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که اکثریت مادران در هر شرایط دموگرافیکی با بستری نوزاد در بیمارستان دچار تنش می شوند که از بین عوامل ایجاد کننده ی تنش، بیشترین عامل مربوط به روش های مراقبتی و کمترین مربوط به رفتار کارکنان می باشد، لذا پرستاران باید از عوامل ایجاد کننده ی تنش آگاهی داشته باشند تا بتوانند تدابیر مناسب جهت کاهش تنش مادران و متعاقبا کاهش عوارض آن اتخاذ کنند.

زبان:
فارسی
صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120385 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.