بررسی فعالیت سیتوسیدالی توکسین کریستالی باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی CCRF-CEM

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
پاراسپورین، پروتئین پاراسپورال باسیلوس تورنجینسیس بوده و فعالیت سیتوسیدالی ویژه ای در برابر سلول های سرطانی انسان داراست. این توکسین مشابه توکسین های کریستالی حشره کش باسیلوس تورنجینسیس، به طور اختصاصی به بافت هدف اتصال یافته و در غشاء سلولی آسیب ایجاد می کند. در این تحقیق، سویه های مختلف باسیلوس تورنجینسیس از نقاط مختلف جغرافیایی ایران جداسازی شده و فعالیت سیتوسیدالی آن ها بر علیه سلول های رده CCRF-CEM و اریتروسیت های انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
در تحقیق حاضر،50 نمونه خاک از استان های مختلف ایران تهیه شد و جداسازی سویه ها با استفاده از روش تغییر یافته سازمان بهداشت جهانی انجام گردید. شناسایی نمونه های جداسازی شده، بر اساس بررسی ساختار کریستالی پروتئین C ry با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست و تنوع توکسین پروتئینی Cry بر اساس SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم پروتئیناز کا، فعالیت پروتئین بر روی رده سلولی بررسی گردید.
نتایج
پروتئین های انکلوژن پاراسپورال، سیتوتوکسیسیتی متفاوتی را نسبت به رده سلولی CCRF-CEM نشان دادند ولی نسبت به سلول های لنفوسیت نرمال هیچ تاثیری نداشتند. پاراسپورین های جداسازی شده، فاقد فعالیت همولیتیکی در برابر اریتروسیت های انسانی بودند. به نظر می رسد این پروتئین ها توانایی افتراق بین لنفوسیت نرمال و سلول های سرطانی خون را دارا می باشد و دارای گیرنده اختصاصی بر روی رده سرطانی هستند.
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان می دهد که توکسین پاراسپورین باسیلوس تورنجینسیس، در مناطق مختلف ایران یافت می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
247
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120589 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.