بررسی فنوتیپی مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت دارویی چندگانه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
الگوهای مقاومت دارویی در بین پاتوژن های باکتریایی بیمارستانی، در بیمارستان های مختلف یک کشور به صورت گسترده ای می تواند متفاوت باشد. از آنجایی که اسینتوباکتربومانی یکی از مهم ترین عوامل عفونت های بیمارستانی است، بررسی الگوهای مقاومت دارویی در آن ضروری می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 63 نمونه اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) و عامل عفونت های بیمارستانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های استان فارس صورت گرفت. پس از تایید و تشخیص باکتری با روش های استاندارد باکتری شناسی، میزان حساسیت آن ها نسبت به 18 آنتی بیوتیک مختلف، از جمله ایمی پنم، مروپنم و سیپروفلوکساسین به روش آنتی بیوگرام (دیسک دیفیوژن) بررسی شد. نمونه هایی که در تست آنتی بیوگرام نسبت به سه آنتی بیوتیک مذکور (ایمی پنم، مروپنم و سیپروفلوکساسین) مقاوم بودند، جداسازی شدند و حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) آن ها بر روی ایزوله های اسینتوباکتر بومانی به روش رقیق سازی متوالی (ماکرو دایلوشن) و بر طبق استاندارد CLSI تعیین شد.
نتایج
در این مطالعه، درصد ایزوله های اسینتوباکتربومانی مقاوم به ایمی پنم، مروپنم و سیپروفلوکساسین در روش سریال دایلوشن به ترتیب 9/40%، 60% و 7/77% بوده است.
نتیجه گیری
در این مطالعه، سویه های اسینتوباکتر بومانی به آنتی بیوتیک های مختلف مقاومت بالایی داشتند. با توجه به اهمیت این باکتری در عفونت های بیمارستانی اعمال اقداماتی در جهت جلوگیری از پراکندگی این باکتری ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
254
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120590 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.