اثر قرص اکستازی بر تعداد فولیکول های تخمدان و محورهای هورمونی هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نابالغ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مصرف فراوان قرص های اکستازی باب جدیدی در آسیب های اجتماعی گشوده است. آسیب های شدید در بافت کلیه، کبد و نیز فراموشی و عدم تعادل، از عوارض قرص های اکستازی است؛ لذا در این تحقیق اثر این قرص ها بر روی تخمدان و محور هورمونی هیپوفیز- گناد موش های صحرایی بررسی شد.

مواد و روش ها

35 سر موش صحرایی ماده نابالغ، نژاد ویستار به 5 گروه 7 تایی شامل کنترل، شاهد، تجربی1، تجربی 2 و تجربی3 تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ گونه حلال یا دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد، روزانه یک بار 2/0 سی سی، سرم فیزیولوژی به مدت 14 روز دریافت کرد. گروه های تجربی 1،2 و3 یک بار در روز به ترتیب مقادیر 2/0 سی سی محلول حاوی 5/0، 1 و2 میلی گرم دارو به مدت 14 روز به صورت درون صفاقی دریافت کردند. اندازه گیری های هورمونی به روش الایزا انجام شد. تخمدان ها جهت تهیه مقاطع بافتی و بررسی تعداد فولیکول های تخمدانی از بدن جانور خارج شدند. تعداد فولیکول ها با تکنیک دیسکتور فیزیکی، شمارش شد.

نتایج

در گروه تجربی 3 نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری در وزن بدن و تخمدان وجود دارد. همچنین تعداد فولیکول های اولیه و گراف، کاهش معنی داری نشان داد. گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل، اختلاف معنی داری در میزان هورمون های LH و FSH نشان ندادند ولی میزان هورمون پروژسترون افزایش معنی داری داشت.

نتیجه گیری

اکستازی می تواند تغییرات مخربی بر بافت تخمدان و هورمون پروژسترون در موش های صحرایی ایجاد کند.

زبان:
فارسی
صفحه:
279
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120594 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.