ایجاد مدل سندرم متابولیک از طریق رژیم غذایی در موش های صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

خطر بیماری های قلبی، دیابت و سکته با افزایش عوامل خطر متابولیک افزایش می یابد. شانس ابتلا به بیماری های قلبی و دیابت در فردی که مبتلا به سندرم متابولیک است، به ترتیب دو و پنج برابر بیش از افراد عادی است. مدل های بیماری ناشی از رژیم غذایی پرکالری در جوندگان نقش مهمی در آنالیز پاتوفیزیولوژی سندرم متابولیک ایفا می کنند. با این وجود، این رژیم ها در مطالعات مختلف تفاوت قابل توجهی با هم دارند و شاید شباهت زیادی به مدل سندرم متابولیک ایجاد شده درانسان نداشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، ایجاد یک مدل موشی مشابه با مدل بیماری موجود در انسان است.

مواد و روش ها

تعداد 20 سر موش نر پنج هفته ای از نوع ویستار به طور تصادفی در دو گروه تخصیص داده شده اند. برای یکی از گروه ها رژیم پرکالری با 416 کالری در هر صد گرم (ساخت محقق) و برای گروه دیگر رژیم کنترل به مدت 12 هفته برقرار شد. تغییرات وزنی، پروفایل لیپیدی، مقادیر گلوکز، انسولین و شاخص کوییکی (شاخصی از میزان حساسیت بافت ها به انسولین)، برای دو گروه اندازه گیری شد و تغییرات وزنی با آزمون اندازه های مکرر و تی مستقل و نتایج حاصل از سرم با استفاده از آزمون تی مستقل آنالیز شد.

نتایج

مقادیر وزن، گلوکز، انسولین و پروفایل لیپیدی (به غیر از (HDL در انتهای مطالعه تفاوت محسوسی بین دو گروه داشت. شاخص کوییکی (02/0 ± 34/0 در مقابل 01/0 ± 40/0، 0001/0 P value <) نشان از ایجاد مقاومت به انسولین در گروه مصرف کننده رژیم پرانرژی داشت.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان دهنده توانایی ساخت مدل سندرم متابولیک ناشی از رژیم غذایی در داخل کشور و عدم نیاز به خرید رژیم های غذایی برای ایجاد این دسته از بیماری ها از خارج از کشور است.

زبان:
فارسی
صفحه:
288
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120595 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.