تاثیر نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و تغییرات بافت قلب در موش های صحرایی نر نژاد ویستار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
نانوذرات نقره در بسیاری از جنبه های کاربردی در سلامتی انسان اهمیت دارند. با توجه به نبود مستندات دقیق درباره سمیت نانوذرات نقره، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر تغییرات آنزیم لاکتات دهیدروژناز و تغییرات بافتی قلب انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه، کلوئید نانو ذرات نقره با غلظت های50، 100، 200و ppm 400 به رت های نر ویستار که در پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند، در پنج روز متوالی به صورت داخل صفاقی تزریق شد. سپس سه، هشت و دوازده روز پس از آخرین تزریق، خون گیری انجام شد و در پایان، نمونه بافتی از قلب تهیه شد و جهت بررسی با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شد. سپس به منظور بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر آنزیم لاکتات دهیدروژناز در روزهای مختلف، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد و 05/0 >P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
نتایج
یافته ها نشان داد که غلظت های مختلف نانوذرات نقره بر روی مقدار آنزیم لاکتات دهیدروژناز تاثیر معناداری ندارد (P value=0.192). تغییرات بافتی در دوز ppm 400 از نانو ذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل احتمالا نشان دهنده شروع روند آپوپتوز می باشد.
نتیجه گیری
در این مطالعه، تغییر معنی داری در میزان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز در این غلظت ها ایجاد نشد که حاکی از ایمن بودن این نانوذره برای فعالیت آنزیم مزبور می باشد. با توجه به شباهت فیزیولوژیک موش و انسان، از نتایج حاصل می توان برای جلوگیری از آسیب های قلبی انسان در حین استفاده از نانوذرات نقره استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
303
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120597 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.