مقایسه خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد به مواد افیونی و مواد محرک

پیام:
چکیده:
هدف
مواد افیونی و مواد محرک دو گروه از مواد غیرقانونی هستند که از لحاظ ساختار شیمیایی، تاثیرات جسمانی و روانی و خطر بالقوه برای مصرف کننده، با یکدیگر تفاوت دارند. این پژوهش به دنبال آن است تا تفاوت تاثیرات سوءمصرف مواد افیونی و مواد محرک را در رفتار خشونت آمیز علیه همسران بررسی کند.
‍‍‍
روش بررسی
پژوهش کاربردی حاضر از نوع غیرتجربی و مقایسه ای است. نمونه پژوهش شامل 100 نفر از همسران افراد معتاد به مواد افیونی و مواد محرک (50 نفر مواد افیونی و 50 نفر مواد محرک) بود که به منظور دریافت کمک های حرفه ای (از مهر تا دی 90) به مراکز دولتی و غیردولتی و کمپ های استان تهران مراجعه کرده بودند. آزمودنی های هر دو گروه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری استفاده شده برای ارزیابی میزان خشونت (روانشناختی، خشونت جنسی، مذاکره و گفتگو، خشونت فیزیکی و آسیب و صدمه) مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک های تعارضی (2-CTS) است. یافته ها با استفاده از تحلیل واریانس و کواریانس چند متغیره تحلیل شدند.
یافته ها
بعد از کنترل سن به عنوان متغیر همپراش، مصرف کنندگان مواد محرک (مخصوصا مت آمفتامین) خشونت بیشتری را نسبت به همسرانشان در مقایسه با مصرف کنندگان مواد افیونی نشان دادند (0٫001>P). هم چنین دو گروه به جز مهارت های مذاکره، تفاوت معناداری در خشونت روانی، جنسی، حمله جسمانی و آسیب و صدمه داشتند (0٫05≥P).
نتیجه گیری
بنظر می رسد خواص سایکوفارماکولوژی مواد محرک باعث می شود که افراد مصرف کننده مت آمفتامین خشونت بیشتری را نسبت به افراد مصرف کننده مواد افیونی داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
140 تا 146
لینک کوتاه:
magiran.com/p1121214 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!