بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی در آب بر سلامت عمومی روان مردان سالمند

پیام:
چکیده:
هدف
تمرین در آب یکی از مهمترین فعالیت های توصیه شده به سالمندان محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی در آب بر میزان سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضظراب و بیخوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی مردان سالمند بود.
روش بررسی
در این مطالعه نیمه تجربی 30 مرد سالمند به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. ابتدا تمامی شرکت کنندگان پرسشنامه سلامت عمومی روان گلدبرگ (GHQ-28) را تکمیل نمودند. سپس گروه تجربی به مدت 6 هفته (سه جلسه در هفته) تمرین استقامتی در آب را اجرا کرده و گروه کنترل فعالیت معمول روزانه خود را اجرا نمودند. بعد از مداخله تمرینی هر دو گروه مجددا پرسشنامه را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از تی مستقل و همبسته اجرا گردید.
یافته ها
نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که تمرین استقامتی در آب تاثیر معنی داری بر سلامت عمومی روان (000/p =) و خرده مقیاس های نشانه های بدنی (000/p =)، اضطراب و بیخوابی (034/p =)، افسردگی (000/p =) و کارکرد اجتماعی (000/p =) در گروه تجربی دارد لیکن در گروه کنترل که تمرین استقامتی در آب را اجرا نکرده بودند تغییرات معنی دار نبود. همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معنی داری (001/p =) بین میانگین نمره کلی سلامت روان گروه کنترل و تجربی پس از مداخله تمرینی وجود دارد.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرین استقامتی در آب در ارزیابی روانشناختی سالمندان نسبت به سلامت عمومی روان، اضطراب و بیخوابی، نشانه های بدنی، کارکرد اجتماعی و افسردگی نقش مثبت و اثر گذاری دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1121375 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!