ساخت و هنجاریابی مقیاس درجه بندی سنجش استرسورهای دوره سالمندی

پیام:
چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی مقیاس درجه بندی جهت شناسایی استروسورهای سالمندی است. روش اجرا بدین صورت بود که چک لیستی شامل عوامل استرس زا در دوره سالمندی از چند منبع شامل مقیاس های درجه بندی سنجش استرس، چک لیست های مربوط به مسائل سالمندی، پرسشنامه ها، منابع مکتوب، مصاحبه با سالمندان و همچنین استفاده از نظر متخصصان شامل 100 آیتم جمع آوری و پس از مطالعه متخصصان به 45 آیتم تقلیل و پس از اجرای پایلوت به 40 آیتم رسید و سپس در قالب یک مقیاس درجه بندی و همچنین پاسخ بلی و خیر تنظیم شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه سالمندان بالاتر از 60 سال هستند که در سال 1391 از خدمات بیمه استفاده می کنند. از این جامعه،300 سالمند به روش هدفمند انتخاب و با کمک مقیاس مذکور مورد مصاحبه قرار گرفتند. پس از دو هفته 30 نفر از سالمندان مذکور مجددا با همین مقیاس،پرسشنامه GHQ و همچنین مقیاس سنجش هولمز و راهه مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد مقیاس نهایی دارای 6عامل است که مجموعا 68.47 در صد ازواریانس کل مقیاس را تبیین می کنند.محتوای مقیاس مورد تایید متخصصان و روایی سازه مقیاس با استفاده از ضریب همبستگی حاصل بین نمرات مقیاس و خرده مقیاس های GHQ تایید کننده روایی مقیاس است. آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با 95/0 و ضریب پایایی به روش اسپیرمن- براون 84/0، به روش باز آزمون 79/0 و با استفاده از فرم مشابه (هولمز و راهه) برابر با 81/0 است. نقاط برش حاصل افراد را در 5 گروه دارای استرس بسیار کم، کم، متوسط، شدید و بسیار شدید تقسیم می کند، که توزیع افراد در هر طبقه منطبق با توزیع نظری نرمال می باشد، در نتیجه مشخصات روان سنجی و همچنین نقاط برش حاصل استفاده همراه با اطمینان مقیاس را در موقعیت های پژوهشی توصیه می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1121384 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!