بررسی حوادث در سالمندان استان کرمان طی سال های 88-1385

پیام:
چکیده:
مقدمه
سالمندان نیز نظیر سایر گروه های سنی در حوادث دچار آسیب و مرگ و میر می شوند منتهی علی رغم شرایط خاص جسمی و تغییرات دوره سالمندی متاسفانه در برخورد با حوادث، این گروه سنی کمترمورد عنایت قرار می گیرند. هدف از این مطالعه انعکاس وضعیت سالمندان استان کرمان در رابطه با حوادث می باشد.
روش بررسی
مطالعه حاضر از نوع مقطعی می باشد و طی آن از میان تعداد 282618 مورد حادثه ثبت شده در طی سالهای 1385 تا 1388 در استان کرمان (به استثنای شهرستان رفسنجان)، تعداد 11120 فرد 60 سال و مسن تر شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از آزمون های t و کای دو استفاده گردید.
یافته ها
از کل افراد بررسی شده 63% مرد و 37% زن می باشند، میانگین سنی ایشان 05/69 سال (97/7±) بوده، بیشترین نوع حادثه مربوط به حوادث ترافیکی (3/25%) و پس از آن ضربه (6/18%) و سقوط (1/11%) بود. بیشترین موارد حادثه در منزل رخ داده (7/41%) و کوچه و خیابان نیز در رتبه دوم قرار دارند(2/30%). از کل آسیب دیدگان، 91 مورد مرگ (82/0%) رخ داده و مابقی زنده بوده و تحت درمان قرار گرفتند. تحلیل داده ها حاکی از آن است که خانم های آسیب دیده بطور معنی داری مسن تر از آقایان هستند(01/0 > P). همچنین افراد فوت شده نیز از سن بالاتری برخوردار بودند (01/0 > P). در حالیکه در مردان سالمند حوادث ترافیکی و خشونت بیشتر موجب آسیب شده، در خانم ها حوادثی نظیر سقوط، مسمومیت، عقرب و مارگزیدگی بیشتر رخ داده است(001/0 > P). ازنظر محل وقوع حادثه نیز در مردان بیشتر حوادث در معابر ترافیکی و محل کار و اماکن عمومی رخ داده اند منتهی در خانم ها حوادث بیشتر در منزل به وقوع پیوسته اند(001/0 > P).
بحث: حوادث در سالمندان به دلیل تغییرات ناشی از بالا رفتن سن، بیماری های همراه و مصرف داروها دارای اهمیت ویژه ای می باشند. آموزش در رابطه با پیشگیری و ایمن نمودن محیط منزل و جامعه می تواند به کاهش آسیب های مرتبط با حوادث کمک نموده و باید مد نظر قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1121388 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!