وضعیت سلامت معنوی در سالمندان شهر اصفهان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در سالهای اخیر، دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران افزایش جمعیت سالمندی را تجربه کرده است. لذا حفظ و ارتقاء سلامت وکیفیت زندگی سالمندان به عنوان یک گروه جمعیتی آسیب پذیر بیش از پیش بایستی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که شناسایی وضعیت سلامت سالمندان اولین گام جهت ارتقای سلامت این قشر می باشد. سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت است که کمتر در گروه سالمند مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت سلامت معنوی سالمندان شهر اصفهان بوده است.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی بر روی 230 سالمند 60 سال به بالا شهر اصفهان انجام شد. نمونه ها به روش در دسترس از همه ی سطح شهر انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه ی مشتمل بر دو بخش ویژگی های دموگرافیک و ابزار سلامت معنوی Paloutzian وEllison جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد 9/70 درصد ازافراد مورد مطالعه مرد بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان مورد مطالعه 5/67 سال بوده است. میانگین نمره ی سلامت معنوی افراد مورد مطالعه 98/13± 2/95 بود که مطلوب بوده است. سالمندانی که در خانه سالمندان سکونت داشتند از سطح سلامت معنوی پایین تری نسبت به بقیه گروه ها برخوردار بودند. بین میانگین نمره ی کل سلامت معنوی با متغیرهای سطح تحصیلات (05/0 > p) و وضعیت سکونت(05/0 > p) از نظر آماری ارتباط معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری
حمایت ناشی از منابع معنوی یا مذهبی و داشتن ارتباط با قدرتی بالاتر سودمند بوده و می تواند برای بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت مفید باشد. با توجه به در نظر گرفتن سالمندان به عنوان قشر آسیب پذیرتر جامعه، نیاز به برنامه ریزی آموزشی و خدمات مشاوره ای در این زمینه احساس می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1121389 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!