اثرات استرس بی حرکتی حاد و مزمن بر سطح سرمی هورمونهای TSH، T3 و T4 در موشهای صحرایی نر

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

پژوهشهای مختلف نشان می دهند که استرس اثرات مختلفی بر سیستم آندوکرینی بدن دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات استرس بی حرکتی حاد و مزمن بر سطح سرمی هورمون های TSH، T3 و T4 در موش های صحرایی نر می باشد.

مواد و روش ها

طی این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی، موش های نر نژاد ویستار به سه گروه 10 سری شاهد، تحت استرس بی حر کتی حاد (روزانه 8 ساعت بی حرکتی به مدت 8 روز) و تحت استرس بی حرکتی مزمن (تحت بی حرکتی روزانه 2 ساعت به مدت 21 روز) تقسیم بندی شدند. بعد از پایان یافتن دوره برنامه اجرایی هر گروه، نمونه های خونی از طریق خونگیری از قلب جمع آوری شدند. بعد از تهیه سرم، سطح هورمونهای TSH، T3 و T4 با استفاده از روش الکتروکمی لومینسانس مورد سنجش قرار گرفتند. در نهایت داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس، مورد مقایسه واقع شدند.

یافته ها

نتایج نشان دادند هورمون های TSH، T3 و T4 در موشهای تحت استرس بی حرکتی حاد، افزایش معناداری یافتند (به ترتیب 01/0P<، 001/0P< و 001/0P<). اما سطح این هورمون ها در موشهای تحت استرس بی حرکتی مزمن، اختلاف معناداری با گروه شاهد نشان ندادند.

نتیجه گیری

استرس بی حرکتی حاد افزاینده سطح سرمی هورمونهای TSH، T3 و T4 است. بر این مبنا، از دیدگاه پاتوفیزیولوژیک، تاثیر استرس بی حرکتی در افزایش هورمون های تیروئیدی و عوارض متعاقب آن قابل توجه است.

زبان:
فارسی
صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p1122516 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.