درباره پدیدار شناسی در معماری

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این نوشتار برآمده از پژوهشی درباره ارتباط میان معماری و پدیدارشناسی است، یعنی همان مکتبی که تاثیر آن بر جریانات هنری امروز، به ویژه معماری پسامدرن، آشکار است. م یدانیم که یکی از تاثیرات این مکتب فلسفی در حوزه مبانی نظری معماری، باز شدن باب مباحثی در پدیدارشناسی مکان، جایگاه بستر و زمینه اثر در طراحی معماری، و همچنین اهمیت یافتن مباحث پدیدارشناسی ذهن و تاثیر آن در نقد آثار معماری است. تعلیق پی شفر ضهای فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی، و بیش از همه تاثیرات علم جدید، هدفی است که پدیدارشناسان با دستیابی بدان در جس توجوی تجربهای بلاواسطه از جهان پیرامونی اند. این تعلیق، که هوسرل از آن به «اپوخه» یاد کرده است، نظر به تفاوت آرای پدیدارشناسان، الزاما نتایج مشابهی در بر نداشته است. این جدایی در نتیجه و روش را می توان آشکارادر نظرات هوسرل و هایدگر مشاهده کرد. در این پژوهش نیز هدف جست وجوی رگه هایی از تفاوت در رویکردهای اشاره شده در برخوردهای پدیدارشناسانه به معماری است.بدین منظور، در این نوشتار به شرح ارتباط پدیدارشناسی و معماری پرداخته ایم و با تفکیک پدیدارشناسی متاثر از هوسرل و پدیدارشناسی متاثر از هایدگر به تفاوت در رویکردهای پدیدارشناسی به معماری اشاره کرده ایم. در پایان نیز با بازشناسی عنصر شهری «میدان» به تشریح بیشتر موضوع پرداخته ایم. نتیجه مطالعه نشان میدهد که رویکرد پدیدارشناسانه به معماری از منظر های دگر اشاره و تاکیدی صرف است بر آن جا بودگی «کار معماری» در کنار چیزهای پیرامونی، در حالی که آغاز شناخت پدیداری چون معماری در پدیدارشناسی از منظر هوسرل به ناب آگاهی و تصورات ذهنی از «اثر معماری» ختم میشود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1123829 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!