نوا و فضا تجربه ای در فرایند طراحی

پیام:
چکیده:
تقریبا هم شمار با تعداد طراحان، تعریف فرایند طراحی و روش حل مسئله هست؛ ذکر این رو شها و تجرب ه های مختلف طراحی از آن حیث که هم قد م هایی در راه رشد طراح و هم مایه نقد روش شناسان است اهمیت دارد. به همین سبب ساختار اصلی این نوشتار بر پایهگزارش یک فرایند طراحی و بازنگری نقادانه آن، شکل گرفته است،به این صورت که به دنبال مسئله اصلی مقاله درباره چگونگی بهر همندی از موسیقی در روند طراحی معماری، یک تجربه طراحی با موضوع «واحد همسایگی» نقل خواهد شد، که در فرایند آن استفاده از موسیقی نقش به سزایی دارد. سپس این فرایند طراحی، با استفاده از تجربیات شخصی، و به مدد نظرات اندیشمندان موسیقی، و روش شناسان مقوله طراحی، از دیدگاهی نقادانه بازنگری خواهد شدو در پایان نتیج هگیری و راهکارهایی برای بهبود این فرایند طراحی،مطرح خواهد شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1123831 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!