بررسی فرآیند شکل گیری تیم در مرحله ساخت پروژه های ساختمانی بلند

پیام:
چکیده:
یکی از رو یکردهای مدیریت پروژه، مدیریت منابع انسانی است. از مهم ترین وظایف این مدیریت ایجاد تیم پروژه و بررسی روند تکامل آن است. مبحث مدیریت پروژه و رویکردهای آن در ایران، در سا لهای اخیر بسیار در سازما نها مطرح شده است و در این بین مدیریت منابع انسانی یکی از ارکان مهم در دستیابی به موفقیت پروژ ه ها و سازمان هاست. امروزه به چگونگی تشیکل تیم در پروژ ه ها بسیار توجه میشود. تیم از مجموع های از افراد با هدف مشترک تشکیل می شود که پس از شکل گیری یک پروژه بر اساس تخصصهای مختلف گرد هم م یآیند و هر یک انجام قسمتی از پروژه را عهده دار و پس از تکمیل آن نیز افراد از تیم جدا میشوند. به این منظور هدف این مقاله بررسی مفاهیم و روند شک لگیری تیم، شناخت تیم در مرحله ساخت بنای بلند، و بررسی مشکلات و موانع ایجاد تیم ساخت در این نوع پروژ ه ها است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1123841 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!