بررسی رابطه بارندگی و تولید علوفه سالانه مهمترین گیاهان مرتعی منطقه خشکه رود ساوه- استان مرکزی

پیام:
چکیده:
هر یک از گونه های مرتعی در ماه های فصل چرا و سالهای مختلف تولید معینی دارند. بدون شناخت ویژگی های تولیدی گیاهان یک مرتع در طول دوره چرا، برنامه ریزی و مدیریت مرتع و دام مقدور نمی باشد. بنابراین شناخت تولید سالانه و ماهانه تیپ های مختلف مرتعی اساسا برای مدیریت کارآمد و موثر مراتع ضروریست. نها به ویژه ‫ . مهم در قرق تحقیقاتی خشکه رود ساوه الها 89-1387 ‫ . منطقه داده های ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ساوه ، و ‫ و رابطه میان تولید و بارندگی زمستانه، بهاره و ماه های مختلف زمستان و بهار به طور جداگانه بررسی گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Minitab انجام شد. ‫ ا . ولی بارندگی تجمعی زمستانه و بهاره بر است. به طوری که رابطه معنی داری بین تولید گونه های علفی (Stipa hohenackeriana و Poa sinaica) و میزان این بارندگی دیده نشد، ولی تولید علوفه گونه های بوته ای (Artemisia sieberi و Salsola laricina) با میزان این بارندگی رابطه معنی دار و مثبتی داشتند. همچنین بین بارندگی تجمعی ماه های اسفند و فروردین و تولید سالانه گونه های مورد بررسی رابطه معنی دار وجود داشت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
614
لینک کوتاه:
magiran.com/p1123938 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!