میزان تاثیر اسانس مرزه (Satureja hortensis) در جلوگیری از تولید سم آفلاتوکسین در غذای آبزیان

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از مواد طبیعی از قبیل اسانس مرزه در جلوگیری از تولید آفلاتوکسین در خوراک آبزیان در سال90- 1389 انجام گردید. پس از تهیه اسانس مرزه و اندازه گیری میزان مواد موثره از قبیل تیمول و کارواکرول با روش GC، ابتدا میزان بالاترین اثرگذاری اسانس را بر علیه قارچ آسپرژیلوس فلاووس در محیط کشت PDA بررسی و سپس در خوراک آبزیان مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا میزان 300 گرم از نمونه خوراک آبزیان را درظروف درب دار ریخته و سپس نمونه ها توسط دستگاه اتوکلاو استریل گردیدند و مقدار 2 سی سی از سوسپانسیون قارچ به نمونه های خوراک اسپری شد. سپس غلظت های مختلف اسانس (0، 300، 400، 500 و 600 (ppm به میزان 3 سی سی در 3 تکرار به خوراک افزوده گردید. نمونه ها در دمای با میانگین (± انحراف معیار) 2 ± 28 درجه سانتیگراد انکوبه گردیدند. پس از اتمام هر دوره در مقاطع 20، 40 و 60 روزه بصورت تصادفی از ظروف نمونه برداری و برای اندازه گیری میزان تولید آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 به آزمایشگاه ارسال گردید. نتایج نشان دادند که اسانس مرزه در غلظت های ppm 500 و بالاتر، دارای خاصیت ضد قارچی قوی برعلیه آسپرژیلوس فلاووس می باشد و میزان تولید آفلاتوکسین B1 راپس از60 روز به حدود صفرمی رساند.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1124892 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!