عوامل موثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی استان زنجان از دیدگاه مدیران: کاربرد روش AHP

پیام:
چکیده:
هدف کلی پژوهش حاضر، رتبه بندی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های تعاونی روستایی استان زنجان است. انتخاب افراد پرسش شونده به صورت تعمدی، طبقه ای و سهمیه ای صورت گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط مدیران تعاونی ها، برای رتبه-بندی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های تعاونی از دیدگاه مدیران، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق، مبین این واقعیت است که در میان عوامل درون سازمانی به ترتیب عملکرد مناسب بازاریابی، توان مالی تعاونی و اعضاء، تحصیلات کارمندان، مهارت های فنی مدیران، میزان مشارکت در امور تعاونی، مهارت های انسانی مدیران و انتفاع اعضاء از تعاونی، و در میان عوامل برون سازمانی به ترتیب عملکرد اتحادیه تعاونی ها، کیفیت آموزش های ارائه شده، سابقه عضویت در شرکت تعاونی ها، تعداد دوره های آموزشی و شناخت اعضاء، بیشترین تاثیر را در موفقیت تعاونی ها داشته است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1125854 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!