ارزیابی تاثیر ایمونوتراپی زیر پوستی در بیماران آسم آلرژیک و رینیت آلرژیک مزمن Print

چکیده:
زمینه
آلرژن ایمونوتراپی از روش موثر درمان بیماری های آلرژیک وابسته به IgE می باشد که به صورت تزریق افزایشی دوزهای آلرژن به فرد آلرژیک صورت می پذیرد تا آنجایی که نسبت به آلرژن مورد نظر فرد تحمل پیدا کرده و علایم بالینی کاهش یابد. مطالعه حاضر بررسی اثر بالینی ایمونوتراپی با عصاره آلرژن های شایع شمال شرق ایران روی بیماران آسم و رینیت آلرژیک است.
مواد و روش ها
مطالعه به شکل تصادفی و آینده نگر در بیماران 65-5 سال که مبتلا به آسم خفیف تا متوسط و رینیت آلرژیک متوسط تا شدید بودند و سابقه آتوپی داشتند، انجام شده همه آنها با درمان دارویی پاسخ بالینی مناسبی نداشتند. همه بیماران فوق تحت ایمونوتراپی قرار گرفتند. عصاره آئرو آلرژن های ناحیه شمال شرق ایران توسط کمپانی دال هولیستر آمریکا تهیه گردید. بیمارانی که هر یک تست پوستی پریک مثبت داشتند تحت ایمونوتراپی با عصاره آلرژن با سه ویال با رقت های 10000/1 پیکوگرم هر هفته به مدت 10 جلسه، 1000/1 پیکوگرم یک هفته در میان به مدت 10 جلسه و سپس با رقت های 100/1 پیکوگرم به فاصله یک ماه به مدت 2 سال قرار گرفتند.
یافته ها
از میان 156 بیمار؛ 48 بیمار (30.8 درصد) مرد با میانگین سنی 35 سال و 108 نفر (2/69 درصد) زن با میانگین سنی 38 سال بودند. 120 نفر (77 درصد) رینیت آلرژیک و 29 بیمار (5/18 درصد) آسم و 7 نفر (5/4 درصد) هر دو بیماری را با هم داشتند. میانگین سنی بیماران 37 سال بود که 48 بیمار (8/30 درصد) مرد و بودند. ایمونوتراپی به‎صورت معنی داری در همه گروه ها سبب بهبود علایم بالینی شد. 84 نفر (70 درصد) از بیماران گروه رینیت آلرژیک به طور کامل بهبود یافتند، 22 بیمار (4/18 درصد) به طور متوسطی به درمان پاسخ دادند و 14 بیمار (6/11 درصد) نیز به درمان پاسخ ندادند. از 29 بیمار آسم آلرژیک، 22 نفر (75 درصد) به طور کامل بهبود داشتند، 4 بیمار (6/13 درصد) پاسخ متوسطی به درمان دادند و 3 بیمار (4/11 درصد) هیچ پاسخی به درمان نداشتند. در گروهی که هر دو بیماری را با هم داشتند 3 نفر (8/42 درصد) به طور کامل درمان شدند، سه بیمار (8/42 درصد) پاسخ متوسطی به درمان دادند و یک بیمار (4/14 درصد) نیز هیچ پاسخی به درمان نداد.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که ایمونوتراپی استاندارد با آلرژن های شایع بومی می تواند علایم عمده بالینی رادر بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک متوسط تا شدید و آسم آلرژیک خفیف تا متوسط که به درمان طبی پاسخ مناسبی نداده اند، بهبود بخشد و به عنوان یک روش درمانی موثر در این بیماران پیشنهاد گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
110 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1127300 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!