بررسی سلامت عمومی، تاب آوری و مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به سردرد میگرنی Print

چکیده:
زمینه
میگرن یک بیماری مغز و اعصاب است که از نظر اتیولوژی چندین عامل در شروع و یا تشدید آن تاثیر می گذارد. یکی از عوامل موثر بر این بیماری عوامل روان شناختی همچون مکانیزم های دفاعی، تاب آوری و سلامت عمومی می باشد، در این تحقیق به بررسی رابطه بین سلامت عمومی، تاب آوری و مکانیسم های دفاعی و همچنین پیش بینی سلامت عمومی افراد مبتلا به میگرن که دارای تاب آوری بالایی بوده و از مکانیسم های دفاعی رشد یافته استفاده می نمایند، پرداخته می شود.
مواد و روش ها
در این تحقیق 50 نفر از زنان مبتلا به سردرد میگرنی شهرستان بوشهر با استفاده از پرسشنامه ی سبک های دفاعی، تاب‎آوری و سلامت عمومی و از طریق آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار SPSS ویرایش 17 مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج نشان می دهد که افراد مبتلا به سردرد میگرنی بیشتر از مکانیسم دفاعی رشد نایافته و روان آزرده استفاده می کنند و بین وخامت سلامت عمومی با تاب آوری و همچنین با مکانیسم دفاعی رشد یافته رابطه منفی معنادار (003/0=p) و بین این وخامت با مکانیسم های دفاعی رشد نایافته (041/0=p) و مکانیسم های دفاعی روان آزرده (040/0=p) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین تاب ‎آوری با مکانیسم های دفاعی روان آزرده (04/0=p) و تاب آوری با مکانیسم های رشد نایافته (009/0=p) رابطه منفی و بین تاب آوری با مکانیسم های دفاعی رشد یافته رابطه مثبت معناداری (003/0=p) وجود دارد. همچنین هر اندازه فرد بیشتر از مکانیزم های دفاعی رشد یافته استفاده کند از میزان وخامت سلامت عمومی او نیز کاسته خواهد شد، اما این رابطه با حضور متغیر تاب آوری قوی تر خواهد شد.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که افراد میگرنی ای که از مکانیسم های دفاعی رشد یافته استفاده می کنند در شرایط تاب آوری بالا از سلامت عمومی مطلوب تری (وخامت کمتر در سلامت عمومی) برخوردار خواهند شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
118 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1127305 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!