بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروهB به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های 1390 تا 1391 Print

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
استرپتوکوک گروه B (GBS) به عنوان یک پاتوژن مهم در نوزادان و زنان باردار مطرح است. واکسیناسیون مادران می تواند باعث کاهش کلونیزاسیون و افزایش انتقال آنتی بادی به جنین شده و از عفونت های بعدی پیشگیری کند. برای این باکتری 9 سروتایپ بر اساس پلی ساکارید کپسولی قابل شناسایی است (.(Ia، Ib، II-VIII توزیع سروتایپ ها با گذشت زمان و در مناطق جغرافیایی مختلف تغییر می کند، بنابراین تولید واکسنی که به شکل جهانی مطلوب باشد، میسر نیست. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی سروتایپ های استرپتوکوک گروه B به روش Multiplex PCR در زنان باردار می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه 382 خانم باردار مورد بررسی قرار گرفتند. سواپ های گرفته شده از ناحیه واژن در محیط انتخابی LIM قرار گرفته و به مدت 24 ساعت در انکوباتور 37 درجه گرماگذاری شدند. پس از کشت در محیط Blood Agar استرپتوکوک گروه B با تست های استاندارد شناسایی و توسط ژن کد کننده dlts تایید شدند. تعیین تیپ کپسولی به روش Multiplex PCR جهت شناسایی سروتایپ های Ia، Ib، II-VIII انجام شد.
نتایج
از مجموع 382 خانم باردار، 36 نفر (4/9 درصد) حامل استرپتوکوک گروه B شناخته شدند. شایع ترین تیپ ها در این مطالعه به ترتیب (1/32 درصد) III، (4/21 درصد) V، (3/14 درصد) IV بودند. تیپ های II و VIII در این مطالعه یافت نشد.
نتیجه گیری
با توجه به شیوع بالای سروتایپ های III، V و IV در این پژوهش، سروتایپ های مذکور می توانند در مطالعات آینده به منظور تولید واکسن های مولتی والنت ضد GBS مورد بررسی قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p1127477 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.