بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) در سال 1390

پیام:
چکیده:
مقدمه
مدیریت کیفیت فراگیر از طریق بهبود مستمر کیفیت به همراه جلب مشارکت کارکنان از یک سو و مشتریان از سوی دیگر، مزایای زیادی را برای سیستم های مراقبت بهداشتی به منظور کنترل هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات به همراه دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان آمادگی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر می باشد.
روش کار
مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی می باشد که در آن دیدگاه 67 نفر از مدیران بخش های مختلف پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ارتباط با هشت هدف پژوهش سنجیده شد. به دلیل محدود بودن جامعه پژوهش، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر هشت بخش و 41 سوال مبتنی بر مقیاس لیکرت بود که به روش شبه دلفی به تایید نهایی رسید. داده ها بر اساس آمار توصیفی و آزمون واریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS16.0 تحلیل شدند.
یافته ها
با توجه به فرض نمره معیار 3،میانگین ابعاد مشتری محوری (45/3)، توجه به آموزش (29/3)، ساختار مدیریت کیفیت (16/3)، تعهد رهبری (17/3)، توجه به کار تیمی (07/3) و فرهنگ خلاقیت و نوآوری (06/3) بالای 3 و در سطح مطلوبی ارزیابی شدند. میانگین ابعاد مشارکت کارکنان (92/2) و توجه به کارکنان (48/2) زیر 3 و در سطح نامطلوبی ارزیابی شدند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش، به منظور ارتقا و بهبود بستر پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، افزایش توجه مدیران به دو مسئله عمده یعنی مشارکت کارکنان و توجه به کارکنان پیشنهاد می گردد. مسلما فراهم سازی محیطی جهت اظهار نظر کارکنان و استفاده از این نظرات در مدیریت سازمان، نقش چشمگیری را در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر خواهد داشت. از اینرو فراهم نمودن زمینه های لازم جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک اولویت برنامه ریزی در مدیریت آتی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1129082 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!