تاثیر مواد اولیه برخواص زمینه دیرگدازهای منیزیا-فورستریت-اسپینلی

پیام:
چکیده:
در این کار پژوهشی، تاثیر افزایش مقادیر گوناگون رس و شاموت بر منیزیا در تشکیل دیرگداز های منیزیا-فورستریت-اسپینلی و نیز ویژگی های دیگر آن ها مانند ریزساختار، استحکام مکانیکی، انقباض پس از پخت، تخلخل و چگالی بررسی شدند. بررسی الگوهای پراش پرتو ایکس نشان دادند که در ماده رسی، فازهای سیلیکا، کائولینیت، ناکریت و ایلیت، در شاموت، فازهای مولایت و کریستوبالیت و در منیزیا فاز پریکلاس وجود دارد. از مشاهده الگوهای پراش مخلوط های پخته شده از مواد اولیه در دما های 1350 تا 1550 درجه سانتی گراد مشخص شد که در اثر افزودن رس و یا شاموت به منیزیا در نسبت های گوناگون، فاز فورستریت تشکیل شده و فاز اسپینل تنها در صورت افزودن شاموت تشکیل می شود. بررسی ویژگی های فیزیکی نمونه های پخته شده نشان دادندکه تغییرات مکانیکی و فیزیکی تابع دما و همچنین درصد افزودنی رس و شاموت به منیزیا بوده و تقریبا دارای روند مشابهی هستند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1129883 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!