براورد مقادیر حجم آب نفوذ یافته در جویچه های آبیاری با استفاده از مدل های SIRMOD و HUDRUS2-D

پیام:
چکیده:
یکی از مشکلات اصلی آبیاری سطحی، نفوذ زیاد آب در خاک و غیریکنواخت بودن نیمرخ رطوبتی در زیر سطح خاک است که موجب کاهش راندمان آبیاری می گردد در این تحقیق شبیه سازی توام حرکت آب در جویچه های آبیاری و نفوذ آن انجام شد برای این منظورجویچه های آبیاری به پنج مقطع مساوی تقسیم شد و مساحت مقطع ها با مقطع سنج اندازه گیری شد و از مدل ها برای حل عددی معادلات جریان سطحی سنت و نانت و معادله اساسی حرکت آب در محیط متخلخل معادله ریچادز انجام پذیرفت سپس با استفاده از مدل جریان سطحی SIRMOD شبیه سازی جریان و نفوذ آب در مقطع های جویچه آبیاری انجام گرفت و پروفیل رطوبتی در مقاطع مختلف و در زمان های متوالی آبیاری توسط مدل HYDRUS بدست آمد و با استفاده از مساحت مقطع ها حجم آب نفوذ یافته در کل جویچه در زمان های مختلف آبیاری با مدل SIRMOD مقایسه گردید و دقت دو مدل در براورد حجم آب نفوذ یافته در خاک مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل HYDRUS به دلیل حل معادله ریچادز خطای کمتری داشته است همچنین دقت شبیه سازی عددی مبتنی بر حل معادله ریچاردز برای نفوذ با توجه به ارقام مشاهداتی و مقایسه تطبیقی آن با مدل HYDRUS در پروفیل رطوبتی در روند توسعه حجم مرطوب شده خاک مورد بررسی قرار گرفت. میانگین جذر مربعات خطا(RMSE) در مقایسه با نتایج HYDRUS با مقادیر مشاهداتی برابر 11/0 و میانگین مقدار ضریب تبیین در عمق های مختلف11/0 R2= حاصل گردید. لذا، مدل HYDRUS علاوه بر تخمین مناسب حجم آب نفوذ یافته به جویچه نحوه توزیع رطوبت را در خاک مجاور جویچه ها به خوبی شبیه سازی می نماید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
287
لینک کوتاه:
magiran.com/p1133898 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!