اثر مولفه های قدرت زنجیره تامین بر مزیت های رقابتی و رقابت پذیری سازمان (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

پیام:
چکیده:
نقش زنجیره تامین، در دست یابی به رقابت پذیری در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع تعیین کننده در شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. براساس اهداف کلان کشور، تولید خودرو در سال 1404، به حداقل سه میلیون دستگاه خواهد رسید. این امر نقش برجسته زنجیره تامین را در دست یابی به این اهداف پررنگ نموده است. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد قدرت زنجیره تامین و بررسی تاثیر آن ها بر مزایای رقابتی و رقابت پذیری سازمان است. بدین منظور، با توجه به مزیت های رقابتی صنعت خودرو در ایران، جامعه آماری متغیر از زنجیره تامین شرکت ایران خودرو شامل شرکت های ساپکو (حوزه تامین)، ایران خودرو (حوزه تولید) و ایساکو (حوزه خدمات پس از فروش) انتخاب شد و نظرات 110 نفر از مدیران و کارشناسان بنگاه های مذکور به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. در مرحله بعد، از روش الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشان گر آن است که قدرت زنجیره تامین بر رقابت پذیری سازمان و همچنین بر مزیت های رقابتی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین رابطه مستقیم و معنادار مزیت های رقابتی بر عملکرد زنجیره تامین تایید شد. لازم به ذکر است عوامل تولیدی زنجیره تامین بیشترین رابطه معناداری را با قدرت زنجیره تامین دارد که این امر نشان دهنده نقش برجسته فناوری در قدرت زنجیره تامین است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1134527 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.